رسانه فناوری و کسب و کار

برچسبورشکستگی

چرخه حیات سازمان ها | نگاهی به تعاریف مفهوم پایان کسب و کار

نگاه به سازمان به عنوان یک موجود زنده، در اواسط قرن بیستم مطرح شد. براساس این دیدگاه، هر سازمان دارای یک چرخه حیات است. چرخه حیات سازمان ها، به سیر تکامل سازمان از ایجاد تا زوال آن اطلاق می‌شود. در اپیزود اول اسلوب که به سراغ مفهوم شکست کسب و کارها رفتیم، اشاره‌ای به چرخه‌ی حیات سازمان‌ها و همچنین می‌توان گفت تئوری چرخه عمر در مواردی همچون محصولات، بازار، خدمات، تکنولوژی و صنعت نیز کاربرد دارد و...

رسانه فناوری و کسب و کار