تماس

برای تماس با گردانندگان اسلوب، بهترین راه آن است که از طریق ارسال ایمیل به نشانی salam@osloub.com اقدام کنید. ایمیل‌های شما را در کمتری از دو روز پاسخ خواهیم داد.